Live Live

Column Bert Hassink 28 december 2016

Woensdag 28 december 2016 09:39

Column Bert Hassink 28 december 2016

Grondwet

Kent u dat, dames en heren, de grondwet. Vast wel. Nou ja, kennen? We weten dat de grondwet er is en dat we ons eraan hebben te houden. Niet velen zullen de wetstekst kennen. Hoeft ook niet. Indien men zich aan de 'normaal' geldende regels houdt, dan verhoudt zich dat met hetgeen geregeld is in de grondwet.

Sinds kort kennen we een nieuwe politieke partij, of beweging, aan u de keuze. Deze politieke partij of beweging heeft zich de naam 'Artikel 1' aangemeten. Nu is het mooie dat de grondwet het mogelijk maakt dat men dit kan doen. Maar het is nogal aanmatigend. De grondwet is van ons allemaal en behoort niet politiek gemaakt te worden. In verkiezingsprogramma's en debatten mag er uiteraard naar verwezen worden, maar geen inwoner van ons land heeft het 'morele' recht om Artikel 1 van de grondwet te claimen.

Men heeft voor het eerste artikel in de grondwet gekozen, omdat daarin het anti-discriminatie beginsel is opgenomen. Letterlijk: 'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.'

Nog een reden om voor Artikel 1 te kiezen, is dat deze partij of beweging alle wetsvoorstellen wil toetsen aan Artikel 1 van de grondwet. Hier komt enige politieke naïviteit of onwetendheid naar voren. We hebben immers de Raad van State. Deze Raad, eveneens verankerd in de grondwet, heeft mede tot taak om alle wetsvoorstellen te voorzien van commentaar en te toetsen in samenhang met andere wetten en dus ook de grondwet.

Bovendien moet elk lid van de Staten Generaal, dus Eerste en Tweede Kamer, de eed of gelofte afleggen. In deze eed of gelofte verklaart het lid der Staten Generaal ondermeer trouw te zijn aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Dus ook aan Artikel 1.

De partij of beweging, nog steeds aan u de keuze, wil dus sterk inzetten op het anti-discriminatie beginsel. Dat is een goed streven. Dan hebben ze tenminste hetzelfde doel als de meeste politieke partijen. Maar in Artikel 1 van de grondwet staat dat men bij gelijke gevallen gelijk behandeld behoort te worden. Het mooie in onze rechtstaat is dat we de rechtelijke macht hebben die uiteindelijk recht spreekt of er sprake is van discriminatie, dus van een situatie waarin personen, verblijvend is ons land, niet gelijk zijn behandeld terwijl de situatie identiek is. Het is dus aan de rechtelijke macht en niet aan de politiek om dit oordeel te vellen, we kennen immers de scheiding tussen de rechtelijke- en politieke macht. Eveneens geregeld in de grondwet.

Daarnaast kennen we het College Rechten van de Mens. Dit College doet ook uitspraken over situaties waarin bijvoorbeeld personen zich achtergesteld voelen.

De politieke partij of beweging 'Artikel 1' doet het voorkomen dat discriminatie aan de orde van de dag is in ons mooie Nederland. Ontegenzeggelijk is onze maatschappij verhard en is er minder sprake van tolerantie en elkaar vrij laten. Het baart mij ook zorgen en maakt me niet zelden verdrietig.

'Artikel 1' van de grondwet is van ons allen die in Nederland verblijven. De politiek behoort de grondwet te respecteren en te bewaken en niet onheus te gebruiken voor 'eigen gewin'.

Deel deze pagina: