Live Live

Bezwaarschrift suggereert ambtelijke corruptie Enschede

Gepubliceerd: Donderdag 10 januari 2019 18:25

Bezwaarschrift suggereert ambtelijke corruptie Enschede

Werknemers van het saneringsbedrijf Dirmar Seon en twee ambtenaren van de gemeente Enschede aten soep en broodjes aan de tafel waarop monsters werden genomen van grondstoffen van synthetische drugs. Vooraf werd nog gesteld dat het om een opruimactie vol gevaar zou gaan.

Het eten van de broodjes en soep - 'of waren het gehaktballen' - aan de zogeheten monstertafel wijst niet echt op een gevaarlijke opruimactie. Het lunchtafereel wordt geschetst in een 28 pagina's tellend bezwaarschrift. Het bezwaar is namens ondernemer Gerrit ten Oever uit Boekelo ingediend tegen het toepassen van 'bestuursdwang' door de gemeente Enschede bij het afvoeren van de inhoud van 76 vaten drugschemicaliën in november vorig jaar.

Het handelen van één van de bij deze zaak betrokken gemeentelijke ambtenaren wekte bij vleeshandelaar Ten Oever en zijn gemachtigde Alex Vanhommerig zoveel argwaan, dat gevraagd wordt een integriteitsonderzoek naar deze ambtenaar in te stellen. Deze milieu-inspecteur zou wel heel erg zijn best hebben gedaan om de saneringsklus onder te brengen bij afvalverwerker Remondis en Ten Oever hebben tegengewerkt toen die met een ander bedrijf in zee wilde.

Dat is een zware beschuldiging, die Alex Vanhommerig desgevraagd niet wil toelichten. "Het bezwaarschrift is geschreven door mijn zoon, mr. Jos Vanhommerig, en is bestemd voor de leden van de commissie bezwaarschriften en niet voor de media. Ik ga daar verder niets over zeggen. Wat er in staat spreekt trouwens voor zich."

De vaten met in totaal 15.200 liter aceton, dichloormethaan en methylamine - grondstoffen voor xtc-pillen - werden woensdagavond 7 november aangetroffen in een oplegger, die al sinds september geparkeerd stond op de kuilvoeropslagplaats van Ten Oever aan de Beldershoekweg in Boekelo. De vleeshandelaar had een vage kennis van hem, een man in Hengelo, toestemming gegeven de oplegger daar voor enkele dagen neer te zetten. De Hengeloër kwam echter niet weer opdagen. Er bleken 76 vaten met bruikbare grondstoffen voor synthetische drugs in de oplegger met huif te staan. (Het artikel gaat verder onder de foto.)

Handelswaarde, volgens het bezwaarschrift van Ten Oever, circa 150.000 euro. Ten Oever dacht dat de trailer leeg was, toen hij toestemming gaf deze tijdelijk op zijn kuilvoeropslag te parkeren.

Het bezwaar spitst zich toe op de korte tijd, die Ten Oever werd gegund om de grondstoffen zelf af te (laten) voeren en de eisen die daaraan werden gesteld. De Boekeloër kreeg in de namiddag van vrijdag 9 november te horen, dat de vaten op maandagochtend 12 november door Remondis Nederland moesten zijn afgevoerd. De gemeente zou hiertoe opdracht geven, maar Ten Oever mocht Remondis ook zelf bellen. Geschatte kosten voor Ten Oever van de operatie circa: 40.000 euro, exclusief ambtelijke kosten en kosten van zes dagen 24 uursbewaking door RJ Security.

Handtekening
De milieu-inspecteur van de gemeente eist een handtekening van Ten Oever, zodat hij Remondis opdracht kan geven, zo staat in het bezwaarschrift. 'Alles moest maandagochtend om 09.00 uur weg zijn. Het ging om een ultimatum van 62 uren, waarvan nog niet één uur binnen de normale werktijd c.q. gebruikelijke kantoortijden valt'. Ten Oever tekent niet. De gemeente mailt Ten Oever vervolgens op zondagochtend 11 november, dat de vaten 'bol staan van de interne druk en beginnen te lekken.' Van dat lekken is niets gebleken, zo staat in het bezwaarschrift. In processen-verbaal wordt later door de gemeente geschreven, dat de vaten 'lijken te lekken' en in plaats van 'lekken' spreekt de milieu-inspecteur op zondagmiddag van 'zweten'.

Aanvullende eis
Dat gebeurt als Vanhommerig in het bedrijf Haverkamp in Enschede een onderneming denkt te hebben gevonden, die de klus wil klaren. De milieu-inspecteur en de juridisch-inspecteur handhaving van de gemeente Enschede komen er die zondagmiddag, 12 november, speciaal voor naar Boekelo. Maar de mannen van Haverkamp mogen de vaten van de milieu-inspecteur niet inspecteren, ‘omdat hun handschoenen niet goed zouden zijn en ze onvoldoende beschermende kleding zouden dragen.’ Even onder het zeil van de oplegger doorkijken mag evenmin. En er is een aanvullende eis: ‘Afvoer moet onder begeleiding van en in afstemming met de politie en brandweer.’

Maandagochtend 12 november gunt Ten Oever de klus toch aan Haverkamp. Maar 25 minuten voor het verstrijken van de deadline wordt duidelijk dat de trailer niet mag worden verplaatst. ‘Ten Oever is van mening dat de gemeente het feitelijk onmogelijk heeft gemaakt uitvoering te geven aan een aangezegde last nu de gemeente tot op het laatste moment nieuwe aanvullende eisen stelde’’ (Het artikel gaat onder de foto verder)

Chemicaliën vernietigd
Uiteindelijk wordt de klus gedaan door Dirmar Seon uit Amsterdam - 'Remondis kon waarschijnlijk met goed fatsoen niet meer worden gevraagd'. Op donderdag 15 november, drie dagen na deadline die de gemeente stelde aan Ten Oever, worden de chemicaliën dan alsnog overgepompt in andere vaten en voor vernietiging afgevoerd. In het bezwaarschrift wordt de vraag opgeworpen waarom de chemicaliën zijn vernietigd in plaats van ze, na recycling, aan een chemisch bedrijf te verkopen. Uit de opbrengst had het afvoeren van de vaten ruimschoots kunnen worden betaald.

‘Lekkende vaten’
Ten Oever en Vanhommerig verbazen zich tijdens de opruimactie vooral over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen. De vaten die volgens de gemeente zouden lekken, worden met een heftruck van de trailer ‘getild’ zonder dat ze omhangen zijn met een huls van kunststof. De heftruckchauffeur draagt volgens hen een standaard overall en de medewerkers van Dirmar Seon, die op de oplegger staan, dragen ook geen bescherming voor gezicht en mond. Foto's van de opruimactie die De Twentsche Courant Tubantia publiceert, bewijzen dat. Politie en brandweer zijn niet aanwezig.

‘De papieren werkelijkheid van de gemeente Enschede blijkt een geheel andere dan de praktijk in uitvoering’, aldus het bezwaarschrift. Als klap op de vuurpijl wordt er geluncht aan dezelfde tafel waar de monsters van de chemicaliën zijn genomen.

Bezwaarmaker Ten Oever eist dan ook dat de gemeente het besluit om bestuursdwang toe te passen vernietigt en hij niet hoeft te betalen.

‘Ambtenaar bepaalt niet wat er gebeurt’
De gemeente Enschede herkent zich niet ‘in het eenzijdige beeld, dat in het artikel wordt geschetst’, zo staat in een reactie. Inhoudelijk wil de gemeente niet reageren om de leden van de commissie bezwaarschriften niet voor de voeten te lopen. De commissie buigt zich vermoedelijk binnen twee maanden over de kwestie.

Volgens woordvoerder Ton Kamp van de gemeente is het niet zo dat een gemeente-ambtenaar bepaalt wat er gebeuren moet, maar dat er wordt gehandeld op basis van een door politie en brandweer gemaakte risico-analyse. Verder is er een duidelijk verschil tussen afvaldumping en anderzijds transport en opslag, waarvan bij Ten Oever in Boekelo sprake was. “Bij dumping worden de gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk door de gemeente opgeruimd en bij opslag is de exploitant of eigenaar van de grond waarop de stoffen worden aangetroffen verantwoordelijk voor afvoer en verwerking”, zo staat in de verklaring van de gemeente.
De directie van Dirmar Seon heeft de tekst van dit artikel ingezien, maar heeft niet gereageerd.

Steeds meer dumpingen: politiek wil actie
In 2018 was er een record aantal illegale stortingen van drugsafval in de politieregio Oost-Nederland. Er werd 55 keer drugsafval gevonden. Daarnaast werden er nog 36 vondsten gedaan waarbij het niet helemaal zeker is of het om drugsafval ging of niet. In 2017 werd er 44 keer drugsafval gevonden, in 2016 25 en de jaren daarvoor nog minder.

De VVD Overijssel vindt dat het niet zo kan zijn dat hardwerkende agrariërs de dupe worden van de drugsmaffia doordat de opruimkosten op hen worden verhaald. De opruimkosten zouden niet langer op hen moeten worden verhaald. Voorheen werden deze kosten betaald uit een subsidiepot.

Het CDA Overijssel ijvert voor een provinciaal actieplan ‘stop drugsdumpingen, help grondeigenaren’ en vindt dat de provincie hierin het voortouw zou moeten nemen. De VVD heeft Gedeputeerde Staten gevraagd om een overzicht van alle dumpingen en de bijbehorende kosten. Ook wil ze weten of de provincie samengewerkt met gemeenten en politie om de drugsmaffia aan te pakken.

© Newsroom Enschede, de samenwerking tussen TC Tubantia en 1Twente Enschede - foto: Reinier van Willigen

Deel deze pagina: